Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

II edycja / 15 - 16 marca 2024

Dyrektor Organizacyjny:
Ewa Adamczyk-Ścibik

tel. +48 604 185 073

Dyrektor Artystyczny:
dr Aleksandra Maciejczyk

tel. +48 606 281 392

Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności dla serwisu internetowego pasyjne.zory.pl

Urząd Miasta Żory zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pasyjne.zory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adrian Lubszczyk.
E-mail: adrian.lubszczyk@um.zory.pl
Telefon: 32 43 48 176

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  • rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Żory
Adres: Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
E-mail: umzory@um.zory.pl
Telefon: 32 43 48 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.